Центр Розвитку Громад (ЦРГ). Новини, проекти, звіти, документи
   

   
 • Основні розділи

  • ПРО ЦЕНТР
  • ОБ’ЯВИ, ПОВІДОМЛЕННЯ
  • РОБОТА В ЛІКАРНІ
  • СОЦІАЛЬНА РОБОТА
  • ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
  • МОЛОДІЖНІ КЛУБИ

 •  
 • Лінки

 • Friends of Chernobyl Centers


 

image_pdfimage_print

4. Порядок формування конкурсної комісії

Автор: Editor Опубліковано: Травень - 22 - 2012

4.1. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації проектів організатор конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менш як семи осіб та затверджує її персональний склад. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

4.2. Конкурсна комісія затверджує на першому засіданні регламент своєї роботи.

4.3. До складу конкурсної комісії включаються представники організатора конкурсу, представники громадських організацій, творчих спілок, наукових установ і фахівці відповідно до тематики конкурсу.

4.4. Чисельність представників організатора конкурсу не повинна перевищувати половини від кількості членів конкурсної комісії (далі – члени комісії).

4.5. Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.

4.6. Не може бути членом комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником громадської організації, творчої спілки, яка подала конкурсну пропозицію для участі в конкурсі.

Vkontakte Facebook Twitter


5. Розподіл повноважень між членами конкурсної комісії:

Автор: Editor Опубліковано: Травень - 22 - 2012

5.1. Голова конкурсної комісії:

• Скликає засідання комісії;

• Головує на засіданнях;

• Представляє конкурсну комісію у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами

5.2. Заступник голови конкурсної комісії:

• Виконує обов’язки голови комісії у разі його відсутності або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин;

• Виконує окремі доручення голови комісії.

5.3. Секретар конкурсної комісії:

• Веде прийом заявок на конкурс;

• Організує діловодство комісії;

• Веде протоколи засідань комісії.

Vkontakte Facebook Twitter


6. Порядок проведення засідань конкурсної комісії

Автор: Editor Опубліковано: Травень - 22 - 2012

6.1. Засідання конкурсної комісії проводяться у міру потреби, про що повідомляється учасникам засідання не пізніше ніж за п’ять днів до його початку.

6.2. У засіданнях на запрошення комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь експерти та інші особи, що не є членами комісії.

6.3. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії.

6.4. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, та оформляється протоколом.

6.5. Рішення конкурсної комісії можуть прийматися шляхом відкритого, таємного або поіменного голосування. Форма голосування може визначатись в кожному конкретному випадку за рішенням більшості членів комісії, що беруть участь у засіданні.

6.6. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

6.7. Протоколи засідань конкурсної комісії підписуються присутніми на її засіданні членами. Кожен член комісії має право у письмовому вигляді висловити свою особливу думку, яка додається до протоколу.

6.8. Рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

6.9. Учасникові конкурсу на його вимогу може бути видана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

Vkontakte Facebook Twitter


7. Порядок подачі конкурсних пропозицій

Автор: Editor Опубліковано: Травень - 22 - 2012

7.1. Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими організаціями, творчими спілками, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.

7.2. Громадська організація, творча спілка може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

7.3. Конкурсні пропозиції подаються до конкурсної комісії у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, які визначені в оголошенні про проведення конкурсу.

7.4. Конкурсна комісія видає учасникові конкурсу довідку із зазначенням дати надходження конкурсної пропозиції.

7.5. Повернення учасникові конкурсу документів внаслідок їх некомплектності або неналежного оформлення не перешкоджає повторній подачі документів на конкурс в рамках встановленого терміну після внесення авторами необхідних поправок.

7.6. По закінченні терміну прийому заявок конкурсною комісією складається та затверджується протокол про закінчення прийому конкурсної пропозиції. У протокол включається перелік всіх зареєстрованих конкурсних пропозицій з вказівкою найменувань організацій, а також перелік всіх випадків відмови в їх прийомі з визначенням причин відмови.

7.7. На засіданні конкурсної комісії при підведенні підсумків прийому конкурсних пропозицій мають право бути присутніми представники організацій, що оспорюють позбавлення їх права брати участь у конкурсі. Під час обговорення протоколу про закінчення прийому конкурсних пропозицій комісія може заслухати їх пояснення.

7.8. Після затвердження конкурсною комісією протоколу про закінчення прийому конкурсних пропозицій, зареєстровані проекти тиражуються в необхідній кількості і надаються кожному члену конкурсної комісії та запрошеним експертам.

7.9. Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Vkontakte Facebook Twitter


8.1. Громадські організації, творчі спілки не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:

(1) документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про громадську організацію, творчу спілку;

(2) громадська організація, творча спілка не відповідає вимогам пункту 7.1. цього Положення;

(3) громадська організація, творча спілка відмовилася від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

(4) громадська організація, творча спілка перебуває у стадії припинення;

(5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог пункту 7 цього Положення;

(6) проект, зазначений у конкурсній пропозиції, не відповідає адміністративно-територіальному рівню реалізації;

(7) передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;

(8) установлено факт порушення громадською організацією, творчою спілкою вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.

Vkontakte Facebook Twitter