Центр Розвитку Громад (ЦРГ). Новини, проекти, звіти, документи
   

   
 • Основні розділи

  • ПРО ЦЕНТР
  • ПЕРЕНЕСТИ
  • ОБ’ЯВИ, ПОВІДОМЛЕННЯ
  • РОБОТА В ЛІКАРНІ
  • СОЦІАЛЬНА РОБОТА
  • ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
  • МОЛОДІЖНІ КЛУБИ

 •  
 • Лінки

 • Friends of Chernobyl Centers


 

10. Порядок проведення конкурсу

Автор: Editor Опубліковано: Травень - 22 - 2012

10.1. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності вимогам пунктів 7, 8 і 9 цього Положення.

10.2. Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у порядку, визначеному організатором конкурсу.

10.3. За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.

10.4. У разі, коли громадська організація, творча спілка не реалізувала проект, для виконання якого надавалася фінансова підтримка за два попередніх бюджетних періоди, про що було прийняте рішення відповідно до пункту 13 цього Положення, питання стосовно доцільності участі її конкурсної пропозиції у другому етапі конкурсу розглядається конкурсною комісією.

10.5. Якщо до участі в конкурсі допущено лише одну конкурсну пропозицію чи не допущено жодної, конкурсна комісія може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропозицій. Зазначений строк не повинен перевищувати 30 календарних днів з дати ухвалення такого рішення.

10.6. На другому етапі конкурсу конкурсна комісія проводить відкритий захист конкурсних пропозицій, на який запрошуються учасники конкурсу, конкурсні пропозиції яких допущені до участі у другому етапі.

10.7. Захист конкурсної пропозиції здійснює керівник громадської організації, творчої спілки, яка є учасником конкурсу, або його уповноважений представник.

10.8. У разі, коли учасник конкурсу письмово відмовився від відкритого захисту конкурсної пропозиції, конкурсна комісія може прийняти рішення про припинення його подальшої участі в конкурсі, про що надсилає письмове повідомлення.

Vkontakte Facebook Twitter


11.1.  Члени комісії зобов’язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.

11.2. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член комісії зобов’язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню ним обов’язків.

11.3.  Член комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів, виводиться з її складу.

11.4.  Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду.

Vkontakte Facebook Twitter


12. Порядок оцінювання конкурсних пропозицій

Автор: Editor Опубліковано: Травень - 22 - 2012

12.1. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

• відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

• очікувана результативність проекту;

• ефективність використання бюджетних коштів, передбачених для фінансування проекту;

• повнота охоплення цільової аудиторії;

• інноваційність;

• рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для реалізації проекту, досвід діяльності у відповідній сфері;

• спроможність громадської організації, творчої спілки продовжувати реалізацію проекту або здійснювати подібні заходи після припинення фінансової підтримки.

12.2. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним з передбачених цим Положенням критеріїв за шкалою від нуля до 10 балів. Результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

12.3. Свою оцінку пропозиціям, що надійшли на конкурс, кожен член конкурсної комісії виставляє в письмовому вигляді за відповідною формою. Секретар експертної комісії узагальнює та підсумовує індивідуальні оцінки членів комісії і оформляє оціночну відомість.

12.4. На основі розгляду зведеної оціночної відомості, висновків експертів, заслуховування авторів пропозиції, конкурсна комісія ухвалює рішення про переможців конкурсу (якщо будуть передбачені номінації, то по кожній окремо).

12.5. У випадку, якщо конкурсом передбачаються номінації, і в якійсь із них рівень пропозицій, що надійшли на конкурс, буде визнаний конкурсною комісією незадовільним, комісія ухвалює рішення про визнання конкурсу в цій номінації таким, що не відбувся, а кошти спрямовує на іншу номінацію.

12.6. Конкурсна комісія на засіданні підсумовує оцінки конкурсних пропозицій і приймає рішення про визначення переможців конкурсу з урахуванням передбаченого організатором конкурсу обсягу бюджетних коштів, що виділяються для реалізації проектів. Рішення оформлюється протоколом, котрий підписується усіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні.

12.7. У разі набрання конкурсними пропозиціями однакової кількості балів рішення про визначення переможця конкурсу приймається членами комісії шляхом відкритого голосування. Член комісії може висловити свою думку щодо прийнятого ним рішення. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

12.8. У своєму рішенні конкурсна комісія може дати рекомендації переможцеві конкурсу по залученню до участі в здійсненні соціального проекту в якості співвиконавців інших учасників конкурсу, які не стали переможцями, але подали на конкурс пропозиції, що за напрямками збігаються із проектами-переможцями.

12.9. Пріоритетність фінансування проектів визначається згідно з кількістю балів, набраних конкурсними пропозиціями за результатами оцінювання.

12.10. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу доводиться у триденний строк з дати його прийняття до відома громадських організацій, творчих спілок, які брали участь у другому етапі конкурсу, оприлюднюється на офіційному веб-сайті організатора конкурсу та в інший прийнятний спосіб.

12.11. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене у тижневий строк організаторові конкурсу, а у разі незгоди з рішенням організатора конкурсу — в установленому порядку.

Vkontakte Facebook Twitter


13. Фінансування проектів

Автор: Editor Опубліковано: Травень - 22 - 2012

13.1. Організатор конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу приймає рішення щодо укладення договорів про реалізацію проекту (далі – договір).

13.2. Договір повинен містити наступні пункти:

• опис та план реалізації проекту із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі;

• обов’язки організатора конкурсу щодо фінансування проекту із зазначенням строків такого фінансування; обов’язки громадської організації, творчої спілки щодо оприлюднення та подання організаторові конкурсу інформації про час і місце проведення заходів, матеріалів, підготовлених в рамках реалізації проекту, щоквартальних та підсумкових звітів;

• права, обов’язки і відповідальність сторін у разі дострокового припинення реалізації проекту чи їх фінансування;

• умови, передбачені законодавством, та умови щодо яких досягнуто взаємної згоди;

• зобов’язання громадської організації, творчої спілки повернути бюджетні кошти у разі, коли проект не реалізовано.

13.3. Громадська організація, творча спілка, визнана переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні проекту в розмірі, встановленому організатором конкурсу (але не менш як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування).

13.4. Внесок для реалізації проекту може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

13.5. У разі коли переможець конкурсу письмово відмовляється від реалізації проекту, конкурсна комісія приймає рішення щодо визнання переможцем конкурсу громадської організації, творчої спілки, конкурсна пропозиція якої набрала більшу кількість балів серед учасників конкурсу, які не були визнані переможцями.

13.6. На прохання учасників конкурсу їм може бути даний рекомендаційний лист (до донорських та комерційних організацій) з проханням надати фінансову або матеріальну допомогу для реалізації проекту. Рекомендаційний лист підписує голова і секретар конкурсної комісії.

Vkontakte Facebook Twitter


14. Порядок реалізації проектів, що перемогли у конкурсі

Автор: Editor Опубліковано: Травень - 22 - 2012

14.1. Організатор конкурсу розміщує на власному офіційному веб-сайті розроблені громадськими організаціями, творчими спілками плани заходів та іншу інформацію, пов’язану з реалізацією проектів.

14.2. Організатор конкурсу та конкурсна комісія проводять щокварталу моніторинг реалізації проектів за такими показниками:

 • обсяг бюджетних коштів, витрачених на реалізацію проекту;
 • досягнення в результаті реалізації проекту, цілей і завдань, визначених для кожного етапу реалізації;
 • відповідність результативних показників реалізації проекту запланованим результативним показникам;
 • повнота охоплення цільової аудиторії в рамках реалізації проекту;
 • рівень заінтересованості та задоволеності потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться в рамках реалізації проекту.
 • Результати моніторингу оприлюднюються щокварталу на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.
Vkontakte Facebook Twitter