Центр Розвитку Громад (ЦРГ). Новини, проекти, звіти, документи
   

   
 • Основні розділи

  • ПРО ЦЕНТР
  • ПЕРЕНЕСТИ
  • ОБ’ЯВИ, ПОВІДОМЛЕННЯ
  • РОБОТА В ЛІКАРНІ
  • СОЦІАЛЬНА РОБОТА
  • ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
  • МОЛОДІЖНІ КЛУБИ

 •  
 • Лінки

 • Friends of Chernobyl Centers


 

4.1. Захворювання, які пов’язані з наслідками Чорнобильської катастрофи

4.1.1. Які захворювання спричинила аварія на ЧАЕС? (17).

*Відповідь №1.

Основними захворюваннями, яке спричинили наслідки аварії на ЧАЕС є гострі лейкози у ліквідаторів аварії та рак щитовидної залози, що виникав після аварії, це підтверджено експертами МАГАТЕ. Однак, крім безпосереднього впливу радіоактивного забруднення, слід враховувати і стресові реакції, наслідки яких мають дуже велике значення: від порушень імунітету до розвитку нейроциркуляторної астенії.

Завідуюча акушерським відділенням екстагенітальної патології вагітних та постнатальної реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України»;доктор медичних наук, старший науковий співробітник Давидова Ю.В.

*Відповідь №2

Існує декілька видів можливих медичних наслідків, пов’язаних з опроміненням великих груп населення, що стало дуже актуальним після Чорнобильської катастрофи:

– Радіаційні, точніше, радіологічні наслідки, що є результатом безпосереднього впливу іонізуючого випромінювання;

– Різні загальні розлади здоров’я, викликані комбінацією дії будь-яких інших факторів аварії нерадіаційної природи, наприклад, соціальних, стресорних, або психологічних.

– Ефекти, частота прояву яких залежить від дози, але інтенсивність прояву є дозонезалежною.

До першого типу відносять гостру променеву хворобу, променеві опіки та пізні радіаційні ураження шкіри, катаракти, цитогенетичні та імунологічні порушення.

Комбіновані, або сполучені ефекти опромінення, це захворювання, що є пов’язаними не тільки з дією іонізуючої радіації, але й інших факторів. Такими додатковими факторами є стрес, дія хімічних агресивних речовин, порушення харчування та ін. Прикладами таких ефектів є вегето-судинна дистонія, що відзначалася в перший період після аварії. В більш пізній термін комбінованим впливом факторів аварії пояснюють розвиток серцево-судинних, деяких ендокринних захворювань та ін.

До третьої групи відносять онкологічні захворювання – лейкемію, рак щитоподібної залози, інші ракові захворювання. Зростання частоти лейкемії, раку щитоподібної та молочної залоз зареєстровано у перші 20 років після аварії, зростання захворюваності на інші форми раків, за досвідом спостереження за постраждалими внаслідок атомних бомбардувань, є можливим у наступні роки.

Зіставлення показників здоров’я потерпілих з відповідними показниками не постраждалого населення від аварії на Чорнобильської АЕС свідчить про те, що погіршення стану здоров’я потерпілого, як і погіршення загального здоров’я населення Білорусії, Росії й України відбувається під впливом різних по своїй природі негативних факторів, а не тільки під впливом іонізуючої радіації. У наступні роки варто очікувати збереження тенденцій збільшення захворюваності по тим же класам хвороб і, можливо, злоякісних новоутворень, з урахуванням природного старіння населення.

Перший заступник генерального директора ДУ «Наукового центру радіаційної медицини АМН України»; лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор Д.М.Базика

4.1.2. Яка кількість осіб, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою, зареєстровано в нашій країні? (9).

*Відповідь.

Для вирішення питань встановлення зв’язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні створені й діють спеціальні комісії. Ними є: для дорослих – Центральна та регіональні міжвідомчі експертні комісії, обласні (міські) спеціалізовані медико-соціальні експертні комісії та обласні спеціалізовані лікарсько-консультативні комісії й для дітей – Центральна дитяча та дитячі обласні (міські) спеціалізовані лікарсько-консультативні комісії. За час існування Комісій до 2008 року ними було розглянуто 239545 медичних справ постраждалих. Причинний зв’язок хвороб, інвалідності й смерті було підтверджено у більше ніж 73 % випадків.

Основними хворобами, які визнаються пов’язаними з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок Чорнобильської катастрофи, у дорослих є онкологічні та цереброваскулярні хвороби, захворювання системи кровообігу та нервової системи, а у дітей – новоутворення та вроджені вади розвитку.

Важливим показником, який характеризує пов’язану з Чорнобильською катастрофою захворюваність, є інвалідність постраждалих. Станом на початок 2008 р. кількість інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (постраждалі категорії 1), складала 106603 осіб. 65361 із них були ліквідаторами наслідків аварії, а 41242 – потерпілими (евакуйовані, жителі радіоактивно забруднених територій, діти). В останні роки зростання чисельності цієї категорії постраждалих практично призупинилося (2005 р. – 105251 осіб, 2006 р. – 106824 осіб).

Постраждалі, яким встановлено зв’язок хвороб й інвалідності з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок Чорнобильської катастрофи, отримують суттєві компенсації за заподіяну їх здоров’ю шкоду, допомогу на оздоровлення та знаходяться під систематичним медичним спостереженням у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах.

Заступник Голови Національної комісії з радіаційного

захисту населення України, пров. наук. співробітник лабораторії медичної демографії ДУ “Науковий центр радіаційної медицини АМН України” доктор медичних наук, професор Омельянець М.І.

4.1.3. Просимо навести динаміку захворювань населення забруднених радіонуклідами територій у порівнянні з умовно чистими територіями? (24).

*Відповідь.

Відхилення в стані здоров’я населення, що проживає в районах радіоекологічного контролю, прогресивно наростають, і за останні роки вони істотно відрізняються від аналогічних показників здоров’я всього населення України. Серед дорослого населення радіоактивно забруднених територій поширеність хвороб зросла в 2.1 рази, первинна захворюваність – у 1.6 рази. Виявлено залежність зростання захворюваності від дози опромінення щитовидної залози. В осіб з дозою 201-500 сГр рівень поширеності хвороб і первинної захворюваності в динаміці перевищує аналогічні показники обстежуваних з дозою менш 30 сГр. Рівень інвалідності даної когорти осіб перевищує показники дорослого населення. Захворювання системи кровообігу в потерпілих, як і в не потерпілих від радіації, займають перше місце в загальній структурі усіх виявлених хвороб. Темп приросту захворювань серцево-судинної системи є найбільш високим у віковому діапазоні 40-54 років. У порівнянні з першими післяаварійними роками на 26,7 % збільшилася частота комбінованої патології серця (гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця), на 19,1 % ускладнення її серцевою недостатністю.

Перший заступник генерального директораДУ «Наукового центру радіаційної медицини АМН України»;лауреат Державної премії України,доктор медичних наук, професор Д.М.Базика

4.1.4. Проводилась ли объективная оценка медицинских последствий аварии на ЧАЭС у «ликвидаторов» первого этапа (апрель-июнь 1986г.)? Каковы результаты? (22)

*Ответ.

«Ликвидаторы» первого этапа, перенесшие острую лучевую болезнь, не реже одного – двух раз в год проходят стационарное обследование и лечение в Научном центре радиационной медицини (НЦРМ) Академии медицинских наук Украины. По данным НЦРМ, отрицательные последствия радиационного воздействия более выражены у «ликвидаторов» 1986-1987 гг. чем у лиц, принимавших участие в ликвидации последствий аварии в более поздние сроки. Это подтверждается и результатами международных кооперативных исследований, таких как «Франко-Германская инициатива по Чернобылю», «Катаракта у ликвидаторов», «Лейкемия у ликвидаторов» – оба в рамках Межправительстенного соглашения Украины и США – и др.

Суммарно результаты свидетельствуют, что именно у «ликвидаторов» 1986-1987 гг. повышен риск развития лейкемии, а у женщин-«ликвидаторов» – рака молочной железы. Уровень заболеваемости солидными опухолями разной локализации среди «ликвидаторов» 1986-1987 гг. выше, чем в среднем по Украине. Они также более подвержены неопухолевым заболеваниям, прежде всего сердечно-сосудистой системы, психоневрологическим расстройствам. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки у них протекает с минимальным проявлением симптомов, но с большой площадью поражения и развитием тяжелых осложнений.

Этим рискам противопоставляются ежегодная диспансеризация, раннее выявление и лечение заболеваний, что обеспечивает не только предотвращение потери здоровья, но и надлежащее качество жизни пациента.

Заведующий отделом координации, планирования и анализа научных исследований ГУ «Научный центр радиационной медицины АМН Украины», заслуженный деятель науки и техники Украины, д.м.н., профессор Чумак А.А.

4.1.5. Как обстоят дела в Украине с радиационной медициной? Хотелось бы, чтобы это направление медицины развивалось в Славутиче. (18)

*Ответ.

Радиационная медицина в Украине представлена головным учреждениеим – Научным центром радиационной медицини (НЦРМ) Академии медицинских наук Украины с довольно мощной клиникой и достаточным научным потенциалом. В каждой области, где имеются пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, действуют специализированные диспансеры радиационной защиты населения или соответствующие подразделения в структуре областных клинических больниц. В Славутиче есть специализированная медсанчасть Минздрава Украины, контактирующая с НЦРМ по вопросам радиационной медицины.

Заведующий отделом координации, планирования и анализа научных исследований НЦРМ АМН Украины,д.м.н.,профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Чумак А.А.

4.1.6. Чи може вплинути велика кількість медичних протитуберкульозних закладів на підвищення захворюваності на туберкульоз, особливо з огляду, що населений пункт належить до 4-ї зони (конкретно – місто Боярка)? (42) .

*Відповідь.

Ні, не може. Протитуберкульозні заклади дотримуються належного протиепідемічного режиму, який запобігає поширенню туберкульозної інфекції.

Завідувач відділом координації, планування та аналізу наукових досліджень ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор Чумак А.А.

4.2. Вагітні жінки, новонароджені,

На питання відповідає Завідуюча акушерським відділенням екстагенітальної патології вагітних та постнатальної реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України; доктор медичних наук, старший науковий співробітник Давидова Ю.В.

4.2.1. Яке бачення покращення ситуації в обстеженні загального стану здоров’я дітей, вагітних жінок, а також дорослого населення, що проживають в зоні радіоактивного забруднення? (15).

*Відповідь.

В обстеженні вагітних жінок слід приділяти увагу профілактиці дисфункції щитовидної залози, запобіганню йодного дефіциту, периконцепційної профілактиці ( включаючи введення в профілактичний курс фолієвої кислоти, калію йодиду, вітамінно – мінеральних комплексів, профілактику та лікування запальних захворювань, що передаються статевим шляхом, виявлення та вчасне лікування екстрагенітальної патології).

З метою покращення стану здоров’я дітей доречним є моніторинг стану щитоподібної залози, її функції, та стану здоров’я дітей з виділенням груп ризику, застосування лікувально-профілактичних заходів з метою попередження та раннього лікування виявленої патології. (Давидова Ю.В.)

4.2.2. Безопасно ли грудное вскармливание детей женщинами, которые постоянно проживают в зоне радиоактивного загрязнения? (31).

*Відповідь.

Жінкам, які мешкають в 4-й зоні радіоактивного забруднення, не протипоказано грудне вигодовування. (Давидова Ю.В.)

4.2.3. Які патології новонароджених зазвичай пов’язують із наслідками чорнобильської катастрофи?( 37).

*Відповідь.

Напряму не виявлено впливу наслідків Чорнобильської катастрофи на розвиток патології новонародженого, однак протягом певного часу спостерігалось підвищення частоти акушерських ускладнень (тобто з боку матері) – анемія, загроза аборту, невиношування, тенденція до підвищення частоти передчасних пологів, що, безумовно, позначалось на розвитку плода та стані його здоров’я. (Давидова Ю.В.)

4.2.4. Які продукти (вітаміни, медикаменти) мають вживати вагітні жінки, що проживають на території, постраждалій внаслідок Чорнобильської катастрофи? (38).

*Відповідь.

Вагітні жінки мають приймати вітамінно-мінеральні комплекси, які містять йод (150 мкг) або вітамінно-мінеральні комплекси та калію йодид 200 мкг. Чим менше медикаментів отримує вагітна під час вагітності – тим краще, тому медикаментозна терапія призначається відповідно до наказів МОЗ України у випадку конкретної патології вагітності або пологів. (Давидова Ю.В.)

4.2.5. Чи впливають наслідки Чорнобильської катастрофи на нервову систему новонароджених? (39).

*Відповідь.

Не доведено прямого впливу наслідків Чорнобильської катастрофи на стан нервової системи новонароджених, але на нього можуть впливати ускладнення з боку акушерського стану матері (ускладнення під час вагітності та пологів, стресові навантаження, затримка розвитку плода), недоношеність, внутрішньоматкове інфікування та інші причини. (Давидова Ю.В.)

4.3. Тривалість життя, смертність

4.3.1. Яка тривалість життя жителів 4-ї зони?(88).

*Відповідь.

Тривалість життя це показник інтервалу між народженням і смертю. Під цим поняттям більше всього розуміють показник, який в демографії виражають у вигляді середньої очікуваної тривалості життя (СОТЖ). Він визначає кількість років, які може прожити група людей за рівнем смертності, зафіксованим у таблицях смертності. Є інтегрованим показником, який характеризує рівень здоров’я та якість життя населення. В усьому світі він використовується як один із головних для оцінки соціально-економічного розвитку держав, рівню охорони здоров’я і т. і. В останні роки СОТЖ широко використовується Організацією Об’єднаних Націй у групі показників, на підставі яких розраховується Індекс людського розвитку. В Україні він низький і за його рівнем вона відноситься до країн, що розвиваються. Тому подовження тривалості життя громадян країни має стати провідним у системі соціально-економічних та політичних заходів органів державного управління, охорони здоров’я та науки.

З даних світової літератури відомо, що тривалість життя може скорочуватися й при дії іонізуючого випромінювання. Тому особливо актуальним є визначення тривалості життя стала у зв’язку з негативними наслідками Чорнобильської катастрофи.

Дослідження з визначення показників тривалості життя населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, вкрай обмежені. Виконані у попередні роки фундаментальні дослідження Інституту геронтології АМН України доповнили вже відомі дані щодо негативного впливу опромінення на показники тривалості життя, у т. ч. й опромінених внаслідок Чорнобильської катастрофи. Установлено також зменшення фактичного віку життя у опромінених у порівнянні з біологічним.

У 2000-2002 рр. у спеціально проведеному у ДУ “НЦРМ АМН України” дослідженні було показано, що у перше п’ятиріччя після катастрофи не відзначалося негативних змін тривалості життя. В той же час за 1991-2000 рр. вона скоротилася у радіоактивно забруднених Житомирській обл. на 3,4 роки, у Київській обл. на 4,1 роки, у Чернігівській обл. на 3,8 роки, а в радіоактивно забруднених районах на – 4,2 роки. У контрольній Полтавській обл. її скорочення було лише на 2,9 роки, а в Україні в цілому – на 2,8 роки. Внесок у її скорочення смертності осіб чоловічої статі складав більш ніж 65 % (щорічно в середньому на 0,57 року, у порівнянні з жінками – відповідно, на 0,24 року). Найбільше (понад 85 %) скорочення тривалості життя відбувалося за рахунок осіб у віці 15-59 років. У значній мірі її скорочення обумовлювалося смертністю від соматичної непухлинної патології (на 45-65 %) й травм та отруєнь (на 10-45 %). Внесок смертності від новоутворень у скорочення тривалості життя коливався в межах 10-25 %. Було відзначено, що зниження тривалості життя обумовлюється сукупною дією негативних соціально-економічних чинників і опромінення населення. За розрахунковим прогнозом до 2010 р. очікувалося скорочення тривалості життя як населення країни, так і жителів радіоактивно забруднених територій.

Ці результати розробок у 2001-2002 рр. у вигляді доповідних записок із пропозиціями було надано Верховній Раді, Кабінету Міністрів України, МОЗ України та АМН України й викладено в “Рекомендаціях щодо медико-демографічної політики на радіоактивно забруднених територіях України”.

На жаль, у зв’язку з обмеженим фінансуванням та відсутністю статистичних даних щодо розподілу померлих за віком і статтю за зонами забруднення, спеціальних досліджень по оцінці тривалості життя жителів 4-ї зони не було. За результатами завершених у 2008 р. в ДУ “НЦРМ АМН України” досліджень можна лише констатувати, що відзначається суттєве (статистично вірогідне – р<0,05) підвищення рівня смертності з щорічними темпами +0,19 ‰ в Україні, +0,78 ‰ – у зоні 2, +0,33 ‰ – у зоні 3, +0,89 ‰ – у зоні 4. Тобто, відзначається тенденція до формування більш високих рівнів смертності у зонах 2 та 4 у порівнянні з обласними та національними показниками. Звісно, що ці особливості смертності будуть негативно впливати й на рівень середньої очікуваної тривалості життя.

За існуючими статистичними даними, із 71 року у 1990 р. тривалість життя у 1996 р. у країні скоротилася до 66,9 років. У 2005 р. вона складала 68 років, у 2006 р. – 68,1 роки, у 2007 р. – 68,3 роки.

Наведені дані вказують на необхідність подальших досліджень із визначення дії довготривалого хронічного опромінення на середню очікувану тривалість життя постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Заступник Голови Національної комісії з радіаційного захисту населення Українид-р медичних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, провідний наук. співробітник ДУ “НЦРМ АМН України” М.І. Омельянець.

4.3.2. Як співвідноситься дитяча смертність у постраждалих регіонах з іншими відносно благополучними регіонами? (27).

*Відповідь.

Смертність серед постраждалих дітей протягом усього поставарійного періоду нижче або на рівні загального показника смертності дітей у віці від 0 до 14 років в Україні.

Водночас, на РЗТ виразними були депопуляційні процеси. Найбільш значущими депопуляційні втрати проявилися з 1991 по 2002 роки. Чисті втрати населення сформувались за рахунок 21,0 тис. ненароджених та надлишку померлих (6,2 тис. чоловік). У формуванні чистих втрат головну роль відіграли втрати сільських жителів. Показано, що за післяаварійні роки радіоактивно забруднені райони в середньому “недоотримали” в міських поселеннях 8, а в сільській місцевості – 10 новонароджених у розрахунку на кожну тисячу її середньорічного населення (у контролі відповідно 4 і 2 новонароджених). Рівень втрат ненародженими на 1000 жінок фертильного віку на РЗТ становив за весь післяаварійний період 38,7 ‰. Формування інтенсивності втрат ненароджених у жінок віком 15-49 років у контролі (Полтавська область) було однаковим із загальнонаціональним рівнем – 12,8 ‰, що у 3 рази нижче за рівень на радіоактивно забруднених територіях. Проведений компонентний аналіз показав, що зниження загального коефіцієнта народжуваності на досліджуваних територіях у післяаварійні роки практично на 100 % зумовлено величиною втрат ненароджених жінками у віці 20-29 років.

На відміну від загальнодержавних та обласних тенденцій до зниження, народжуваність у зоні 2 упродовж періоду спостереження (1993-2005 рр.) була вищою, ніж на інших досліджуваних ЗЗТ, та по Україні в цілому.

Перший заступник генерального директора ДУ «Наукового центру радіаційної медицини АМН України»;лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор Д.М.Базика

4.4. Медичні рекомендації особам, що проживають на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи

4.4.1. Що конкретно можуть порадити медики кожній з категорій населення, проживаючих на забруднених територіях, в плані збереження і реабілітації здоров’я? (26).

*Відповідь.

Медиками на протязі післячорнобильського періоду було розроблено рекомендації з профілактики та лікування захворювань з врахуванням груп потерпілих, дозових навантажень та шляху надходження радіонуклідів.

Лонгітудинальне спостереження за станом здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії, потерпіли від гострої променевої хвороби (ГПХ), вказує на високий ризик реалізації онко-гематологічної патології і комбінованих форм імунодефіциту. У 1/3 хворих рецидивують радіаційні ушкодження шкіри. Променеві катаракти і судинна патологія очного дна, гіпотиреоз, органічна патологія нервової системи домінують в клінічній симптоматиці. Близько 90 % реконвалесцентов ГПХ є інвалідами 2 групи. Ефективність контрзаходів у групі реконвалесцентов ГПХ з профілактики стохастичних наслідків опромінення є вкрай проблематичною і сумнівною, а нестохастичних – більш ймовірною за умови регулярної підтримуючої терапії на госпітальному, амбулаторному і санаторно-курортному етапах і виключенні інших звичайних факторів ризику, що багато в чому залежить від особистої позиції постраждалих.

У населення встановлено зростання частоти раку щитоподібної залози та хронічних непухлинних захворювань.

Рекомендації з діагностики і лікування окремих видів патології у населення забруднених територій

Для профілактики захворювань серцево-судинної системи у здорових осіб за наявності факторів ризику проводяться наступні засоби первинної профілактики:

1. контроль над факторами ризику;

2. заходи щодо зміни способу життя: досягнення належної маси тіла (індекс маси тіла не вище 25 кг/м2); відмова від куріння, вживання алкогольних напоїв; зниження вживання хлориду натрію до 6 г/добу; достатнє вживання K, Ca, Mg; корекція порушень ліпідного обміну (рівень холестерину не вище 5,2 ммоль/л); корекція режиму праці та відпочинку; зниження ризику опромінення.

При граничній артеріальній гіпертонії; ішемічній хворобі серця: стенокардії, ФК 1; пролапсі мітрального клапану 1 ст. без мітральної регургітації та міксоматозної дегенерації додатково проводяться:

1. повторні вимірювання артеріального тиску впродовж 4-6 тижнів, визначення і здійснення заходів щодо усунення факторів ризику артеріальної гіпертонії;

2. зміна режиму харчування для корекції порушень ліпідного обміну;

3. дієтичне лікування при помірній, середній тяжкості та тяжкій гіперхолестеринемії (5,2–7,8 і вище ммоль/л).

При гіпертонічній хворобі 1-2 ст.; хронічній ішемічній хворобі серця: стенокардії функціональних класів 1-2; перенесених в минулому інфаркті міокарду без ускладнень; пролапсі мітрального клапану не вище 2 ст.; наявність в анамнезі не більше 3-4 факторів ризику хвороб системи кровообігу профілактичні засоби проводяться на амбулаторному та стаціонарному рівнях. Вторинна профілактика включає в себе ступінчате використання медикаментозних заходів, а за необхідності – хірургічних втручань, здійснення реабілітаційних заходів із використанням усього арсеналу медикаментозних і немедикаментозних засобів.

Для профілактики загострень захворювань бронхолегеневої системи слід проводити наступні види профілактичних заходів:

1. курси проти рецидивної терапії весною та осінню: лазольван 30 мг х 3 р/д. + есенціале 2 к. х 3 р/д. + ацетилцистеїн 600 мг/сутки + трентал 50 мг х 3 р/д. – 3–4 тижні;

2. курси фізіотерапевтичних процедур (інгаляції, електрофорез);

3. курси масажу грудної клітини;

4. курси голко-рефлекторної терапії;

5. санаторно-курортне лікування в спеціалізованих санаторіях південного берегу Криму.

Для профілактики захворювань органів травлення у практично здорових необхідне постійне раціональне харчування з харчовими добавками радіопротекторної дії (з вмістом пектинів, полі ненасичених жирних кислот, рослин-носіїв вітамінів А, С, Р, рослин багатих мікроелементами та мінеральними солями, продуктів бджільництва); відвари трав з радіопротекторними властивостями (посівний овес, солодка гола, кропива дводомна, оман високий, ехіноцея пурпурова, меліса лимонна, китайський лимонник, дикий цикорій та інші).

При значному зовнішньому опроміненні та інкорпорації радіонуклідів – прийом ентеросорбентів, гепатопротекторів, жовчогінних, сечогінних, вітамінів „Аєвіт”, сліпі зондування. При необхідності – госпіталізація, курс реабілітаційних заходів та санаторно-курортне лікування.

Для хворих проводять ті ж самі профілактичні заходи та диференційовані засоби в залежності від наявних захворювань. При хронічному гастриті із збереженою кислотоутворюючою функцією, дуоденіті, гастро дуоденіті, гастроезофагального рефлексу та діафрагмальної кили до курсів антихолінобактерної терапії, полівітамінів, прокінетиків, блокаторів шлункової секреції, холеретиків та холелітиків, сліпих зондувань та мінеральних вод Закарпаття (Луганська, Поляна, Поляна–Квасова, Поляна–Купель) весною та осінню додаються курси прокінетиків (10 днів), омепразол (14 днів) кожний квартал. При супутньому езофагіті добавляється олія шипшини, обліпихи, аєвіт, композиції з апіфіто-препаратів (медове желе на вітапектині з настоянками прополісу та ехіноцеї пурпурової та інші). При необхідності – курс лікування в стаціонарі, курс реабілітаційних заходів та санаторно-курортне лікування. При захворюванні на хронічний холецистит весною та осінню проводяться курси жовчогінного чаю, Трускавецької мінеральної води, сліпі зондування, 10-денні курси холеретиків, холелітиків, прокінетиків. При порушеннях біохемізму жовчі 1-2 місяці приймання урсодезоксихолевої кислоти (1-2 пігулки 1 раз в день на ніч) та есенціале-Н по 1 капс. 3 рази в день (20-25 днів). При загостренні курс лікування в стаціонарі, курс реабілітаційних заходів та санаторно-курортне лікування.

При виникненні виразки шлунку, виразки дванадцятипалої кишки, гастроєюнальної виразки, що відповідає третьому рівню стандарту здоров’я, весною та осінню проводять курси протирецидивного лікування: антихолінобактерні препарати, блокатори кислотної продукції, прокінетики, антиоксиданти, ферментні препарати, метилурацил, полівітаміни. Другий місяць – відвар лікарських рослин з протизапальною дією, жовчогінним ефектом. Третій місяць – мінеральні води Закарпаття. При загостренні – курс лікування в стаціонарі, курс реабілітаційних заходів та санаторно-курортне лікування.

Для профілактики психічних розладів та захворювань нервової системи у практично здорових використовується первинна профілактика нервово-психічних розладів, тобто контроль над факторами ризику.

При синдромі хронічної втоми, астенічному синдромі, вегетативних дисфункціях – крім засобів первинної профілактики, використовується вторинна профілактика – рання діагностика, своєчасне та ефективне терапевтичне втручання на початкових етапах нервово-психічних захворювання.

При межових нервово-психічних розладах у стадії компенсації та субкомпенсації крім первинної та вторинної профілактики проводять нейропсихіатричне лікування і реабілітацію: застосування психосоціальної моделі лікування із використанням усього арсеналу медикаментозних і немедикаментозних засобів; застосування сучасних принципів нейропсихофармакології із прагненням до монотерапії. Профілактика спрямована на запобігання рецидиву психічного захворювання, різних форм дефекту, патологічного розвитку особистості та соціальної дезадаптації. У випадку тяжких психічних захворювань – спеціалізовані психоневрологічні установи.

Для профілактики захворювань та станів ендокринологічної системи проводять щорічні поточні профілактичні огляди. При інсулинонезалежному цукровому діабеті, хронічному тиреоїдіті із транзиторним тиреотоксикозом; аутоімунному тиреоїдіті, ожирінні до щорічних оглядів додають періодичне реабілітаційне лікування. Крім вище зазначених профілактичних заходів можуть бути необхідними профілактичні огляди кілька разів на рік, щорічне профілактичне та періодичне стаціонарне лікування; при декомпенсації – тимчасового виведення із ЗВ та проведення стаціонарного лікування.

Для профілактики захворювань гемопоетичної системи проводять контроль за факторами ризику та комплекс реабілітаційних заходів в санаторіях загального профілю та реабілітаційних базах. При латентному дефіциті заліза, залізодефіцитній анемії та полідефіцитних анеміях в стадії ремісії після лікування показана реабілітація в спеціалізованих санаторіях. При лейкоцитозах; лейкопеніях; моноцитозах; еозинофілії; тромбоцитопенії; тромбоцитозах крім всього перерахованого, рекомендовано обстеження у відділеннях гематології при погіршенні показників крові.

Для профілактики захворювань органів зору рекомендований прийом вітамінів А та Е („Аєвіт”) по 1 капсулі двічі на день, 20 днів, 2 рази на рік. Для хворих використовуються заходи необхідні для лікування відповідної патології органів зору.

Оцінка ефективності проведених профілактичних заходів у населення територій, забруднених радіонуклідами, ЗВ базується на використанні інформативних клінічних, лабораторних, інструментальних критеріїв за якими були призначено проведення профілактичних заходів. Це є можливим тільки при конкретному контакті з лікарем, тому наводимо перелік медичних закладів, що надають медичну допомогу постраждалим за окремими видами захворювань:

Інформація щодо організацій, що надають лікувальну допомогу постраждалим на радіоактивно забруднених територіях

Гострі та хронічні променеві ураження

Науковий центр радіаційної медицини АМН України (дирекція – м. Київ, 04050, вул.Мельнікова, 53; клініка – пр.Перемоги 119/121. тел. 044-452-8192)

Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва (м. Харків, 61034, вул. Пушкінська, 82. Тел.8-0572-43-1542)

Лейкемія та інші захворювання крові

Науковий центр радіаційної медицини АМН України (дирекція – м. Київ, 04050, вул.Мельнікова, 53; клініка – пр.Перемоги 119/121. тел. 044-452-8192)

Інститут гематології та трансфузіології АМН України (м. Київ, 04060, віл. М. Берлінського, 12 тел. 440-2744)

Волинський обласний онкодиспансер (м. Луцьк, вул. Тимирязева, 1. тел. 03322-60759)

Житомирський обласний онкодиспансер (м. Житомир, вул. П.Комуни, 28/14. тел. 0412-379420)

Київський обласний онкодиспансер (м. Київ, вул. Боговутівська, 1. тел. 044-4831123)

Рівненський обласний онкодиспансер (м. Рівне, вул. Ж.Кюрі, 19. тел. 03622-26026)

Черкаський обласний онкодиспансер (м. Черкаси, вул. Мендєлєєва, 7. тел. 0472-470005)

Чернігівський обласний онкодиспансер (м. Чернігів, вул. Леніна, 211. тел. 04622-53167)

Київський міський онкоцентр (м.Київ, вул. Верховинна, 69. тел. 044-444-6818)

Рак щитовидної залози

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка (м. Київ, вул. Вишгородська, 69. тел. 430-3694)

Волинський обласний онкодиспансер (м. Луцьк, вул. Тимирязева, 1. тел. 03322-60759)

Житомирський обласний онкодиспансер (м. Житомир, вул. П.Комуни, 28/14. тел. 0412-379420)

Обласний дитячий ендокринологічний центр (Житомирська область, Житомирський район, с. Зарічани)

Київський обласний онкодиспансер (м. Київ, вул. Боговутівська, 1. тел. 044-4831123)

Рівненський обласний онкодиспансер (м. Рівне, вул. Ж.Кюрі, 19. тел. 03622-26026)

Черкаський обласний онкодиспансер (м. Черкаси, вул. Мендєлєєва, 7. тел. 0472-470005)

Чернігівський обласний онкодиспансер (м. Чернігів, вул. Леніна, 211. тел. 04622-53167)

Київський міський онкоцентр (м.Київ, вул. Верховинна, 69. тел. 044-444-6818)

Раки інших локалізацій, у т.ч. рак молочної залози

Інститут онкології (м. Київ, 03022, вул. Ломоносова 33/43. тел. 266-7567)

Волинський обласний онкодиспансер (м. Луцьк, вул. Тимирязева, 1. тел. 03322-60759)

Житомирський обласний онкодиспансер (м. Житомир, вул. П.Комуни, 28/14. тел. 0412-379420)

Київський обласний онкодиспансер (м. Київ, вул. Боговутівська, 1. тел. 044-4831123)

Рівненський обласний онкодиспансер (м. Рівне, вул. Ж.Кюрі, 19. тел. 03622-26026)

Черкаський обласний онкодиспансер (м. Черкаси, вул. Мендєлєєва, 7. тел. 0472-470005)

Чернігівський обласний онкодиспансер (м. Чернігів, вул. Леніна, 211. тел. 04622-53167)

Київський міський онкоцентр (м.Київ, вул. Верховинна, 69. тел. 044-444-6818)

Непухлинні соматичні захворювання

Науковий центр радіаційної медицини АМН України (дирекція – м. Київ, 04050, вул.Мельнікова, 53; клініка – пр.Перемоги 119/121. тел. 044-452-8192)

Український спеціалізований центр радіаційного захисту населення (м. Київ, Пуща-Водиця)

Волинський обласний спеціалізований центр радіаційного захисту населення (м. Луцьк, пр. Грушевського, 21)

Рівненський обласний спеціалізований центр радіаційного захисту населення (м. Рівне, вул. 17 Вересня, 79)

Чернігівський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення онкодиспансер (м. Чернігів, вул. Шевченка, 160)

Порушення метаболізму та імунітету

Науковий центр радіаційної медицини АМН України (дирекція – м. Київ, 04050, вул.Мельнікова, 53; клініка – пр.Перемоги 119/121. тел. 044-452-8192)

Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка (м. Київ, вул. Вишгородська, 69. тел. 430-3694)

Обласний дитячий ендокринологічний центр (Житомирська область, Житомирський район, с. Зарічани)

Перший заступник генерального директора ДУ «Наукового центру радіаційної медицини АМН України»;лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор Д.М.Базика

4.4.2. Что необходимо употреблять, чтобы уменьшить накопление радионуклидов в организме человека? (16).

*Ответ.

Уменьшение накопления радионуклидов в организме человека достигается путём уменьшения поступления радионуклидов с продуктами питания, питьевой водой и воздухом. Основным дозообразующим радионуклидом после аварии на ЧАЭС является цезий-137, а основным источником его поступления в организм – загрязнённое молоко. Поэтому получение «чистого» молока путём уменьшения загрязнения кормов и использования в рационе коров специальных добавок, а также переработка молока в молочные продукты (сыр, сметану, масло) по специальным технологиям, уменьшающим содержание радиоактивного цезия, широко использовались в послеаварийные годы.

Без радиометрического контроля не следует употреблять в пищу грибы и другие дары леса, произрастающие на загрязнённой радионуклидами почве. Конкретные рекомендации по питанию проживающих на загрязнённых радионуклидами территориях Вы можете получить в лаборатории безопасности пищи Научного центра радиационной медицины АМН Украины (руководитель – доктор мед.наук И.Т.Матасар).

Завідувач відділом координації, планування та аналізу наукових досліджень ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор Чумак А.А.

4.4.3. Каковы методы снижения риска йододефицитных заболеваний? (29).

*Відповідь.

Восполнение физиологической потребности в йоде путём потребления иодированной соли, йодсодержащих пищевых продуктов и специальных пищевых добавок, содержащих йод, селен и другие микроэлементы. Более детальную информацию Вы можете получить, обратившись к профессору Корзуну Виталию Наумовичу в ГУ «Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н. Марзеева АМН Украины», тел. (044) 513-60-20.

Завідувач відділом координації, планування та аналізу наукових досліджень ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор Чумак А.А.

4.4.4. Чи є обмеження в заняттях фізичною культурою в зонах посиленого радіаційного контролю? (61).

*Відповідь.

Рівень іонізуючого випромінювання, наявний у зонах посиленого радіаційного контролю, безпосередньо не є причиною обмежень у заняттях фізичною культурою і спортом. Частіше причинами таких обмежень є наявність захворювань, низький рівень фізичної підготовки, малорухливий спосіб життя. На жаль, навіть в цілком благополучних по радіаційному фактору регіонах України траплялися випадки загибелі школярів під час таких напружень як крос або змагання з карате. Тому, заняттям фізкультурою повинен передувати належний лікарський контроль, а самі заняття принесуть незаперечну користь, якщо будуть проводитись методично правильно, з повільним нарощуванням фізичних навантажень.

Завідувач відділом координації, планування та аналізу наукових досліджень ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор Чумак А.А.

4.4.5. Якщо людина, що має посвідчення 4-ї категорії, захворіла на хворобу, що потребує значних коштів на операцію чи лікування, куди їй можна звернутися по допомогу – і у державні, і у громадські структури? (36).

*Відповідь.

В консультативній поліклініці радіаційного реєстру Наукового центру радіаційної медицини АМН України (м. Київ, проспект Перемоги 119/121, тел. 044-450-81-91) Вам допоможуть встановити правильний діагноз і порадять, де лікуватись.

Завідувач відділом координації, планування та аналізу наукових досліджень ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор Чумак А.А.

4.4.6. Де можна побачити список організацій та фондів, які можуть надати матеріальну допомогу тим, хто постраждав внаслідок Чорнобильської катастрофи? ( 92).

*Відповідь.

Ґрунтуючись виключно на аналізі статутної діяльності громадських об’єднань, що працюють з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, зазначені об’єднання займаються благодійницькою діяльністю та надають матеріальну допомогу постраждалим громадянам. Як правило, матеріальна допомога надається відповідно членам організації.

Легалізація громадських об’єднань здійснюється Головним управлінням юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими, районними в містах Києві та Севастополі управліннями юстиції, виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад. Тому для отримання переліку громадських об’єднань, що працюють з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і відповідно можуть надавати матеріальну допомогу постраждалим громадянам рекомендуємо звернутись у відповідні територіальні органи юстиції та органи місцевого самоврядування.

Крім того повідомляємо, що матеріальну допомогу є можливість отримати в управліннях соціального захисту населення та органах місцевого самоврядування за місцем проживання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Головний спеціаліст відділу по визначенню статусу постраждалих осіб та зв’язків з громадськими організаціями Департаменту соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, Мінпраці Мельніченко Д.С.

4.5. Онкологічні захворювання

4.5.1. Сразу после аварии врачи, в т.ч. западные, говорили о том, что самые страшные последствия Чернобыльской катастрофы ожидаются через 15-20 лет (особенно онкология и патологии новорожденных). Почему же сейчас говорят, что все в порядке? (30).

*Відповідь.

Эти предположения строились на опыте прошлых аварий и наблюдениях за «хибакушами» – лицами, выжившими после ядерной бомбардировки в 1945 году. Чернобыльская катастрофа внесла свои коррективы в эти знания, например, избыточные случаи рака щитовидной железы у облучённых детей были описаны уже в 1990 г., а превышения уровня детских лейкемий не зарегистрировано до настоящего времени. Зато в тщательно выверенном международном проекте «Лейкемия у ликвидаторов» (Украина и США) показан избыточний риск развития лейкемии для лиц, участвовавших в 1986-1987 гг. в ликвидации последствий аварии с поглощенными дозами облучения более 100 мЗв.

Непредвзятые оценки медицинских последствий Чернобыльской катастрофы содержатся в Национальных докладах Украины к 15- и 20-летней годовщине этой трагедии, в ежегодных сборниках «Проблеми радіаційної медицини і радіобіології», в монографии «Медичні наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції».- Київ:ДІА, 2007. Эти книги Вы сможете найти в областных медицинских библиотеках.

Завідувач відділом координації, планування та аналізу наукових досліджень ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор Чумак А.А.

4.5.2. Зразу після Чорнобильської катастрофи деякі спеціалісти прогнозували, що пік захворюваності на онкологічні хвороби буде через 25-30 років після катастрофи, тобто саме зараз. Чи спостерігається останніми роками збільшення захворюваності на рак? (41).

*Відповідь.

Це справедливо для раків щитоподібної залози, рівень ураження цими злоякісними пухлинами високий не тільки у тих, хто були дітьми на момент аварії, але й у ліквідаторів, мешканців забруднених радіонуклідами територій та евакуйованих (відповідно в 5,3; 1,7 і 5,5 разів вище за рівень, очікуваний на основі тривалого доаварійного спостереження).

Завідувач відділом координації, планування та аналізу наукових досліджень ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор Чумак А.А.

4.5.3. В какой мере увеличилось заболевание детей онкологической патологией после Чернобыльской аварии? (25).

*Відповідь.

Основним онкологічним захворюванням у дітей внаслідок Чорнобильської аварії вважається рак щитоподібної залози, що пов’язано з впливом радіонуклідів йоду, викинутих в атмосферу під час вибуху. Серед дітей, яким під час опромінення не виповнилося 15 років, за 1991-2005 рр. зареєстровано більше 5000 випадків раку щитовидної залози. Наявність причинно-наслідкових зв’язків між різким збільшенням захворюваності раком щитовидної залози і викидом радіоактивних матеріалів у результаті аварії не може викликати сумнівів. Навіть з урахуванням багатьох невизначеностей число виявлених пухлин значно перевищує цифри прогнозу, що очікувалися на підставі попередніх спостережень. З урахуванням японського досвіду, можна чекати додаткового приросту захворюваності в наступні роки, що визначає необхідність продовження ретельного моніторингу.

Дискусійним питанням є, чи спостерігається вроджена лейкемія в дітей опромінених батьків? В літературі описані випадки вродженої лейкемії. Може спостерігатися така лейкемія і у дітей опромінених батьків. Після Чорнобилю в одній публікації було описано 19 таких випадків в Київській та Житомирській областях. В інших роботах, в тому числі міжнародних дослідженнях за Франко-Германською ініціативою ці дані не є підтвердженими.

Перший заступник генерального директора ДУ «Наукового центру радіаційної медицини АМН України»;лауреат Державної премії України, доктор медичних наук, професор Д.М.Базика

4.6. Переїзд до чистих зон, оздоровлення тощо

На питання відповідає Завідувач відділом координації, планування та аналізу наукових досліджень ДУ «Науковий центр радіаційної медицини АМН України», заслужений діяч науки і техніки України, д.м.н., професор Чумак А.А.

4.6.1. Існує думка, що ті, хто проживає у 4-й зоні, менше страждають від хвороб, аніж ті, хто переїжджає у зону з чистих районів? Чи відповідає це дійсності? Якщо це так, то який механізм цього явища? (40)

*Відповідь.

Ні, ця інформація не відповідає дійсності. (Чумак А.А.)

4.6.2. Існує думка, що дітям, які живуть на територіях, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, шкідливо виїжджати у чисті райони на відпочинок: дитячий організм ніби вже адаптувався до малих доз радіації, а виїзд у чисті зони негативно впливає на імунну систему. Чи це так? (43)

*Відповідь.

Це хибна думка. Виїзд у чисті райони на відпочинок корисний для дітей, які мешкають в радіаційно забруднених місцевостях, – доведено більш, ніж 20-річним досвідом практичної педіатрії. (Чумак А.А.)

4.6.3. Чи правда, що тим, хто довго живе на забруднених територіях, небезпечно переїжджати на постійне місце проживання у чисті населені пункти. Кажуть, що хто вже звик до радіації, має так і жити. А якщо переїде, то швидко помре. Чи це дійсно так? (44)

*Відповідь.

Ні, не правда. Радіація тут ні до чого. Той, хто, як Ви пишете, «довго живе на забруднених територіях» – напевно немолода людина з усталеними звичками, пов’язаними з проживанням в унікальних природних умовах українського Полісся. Переселення для такої людини супроводжується стресом, в залежності від здатності перебороти цей стрес буде залежати тривалість і якість її життя на новому місці. (Чумак А.А.)

4.7. Вітамінні препарати

На питання відповідає завідувач відділом радіаційної педіатрії, вродженої та спадкової патології ДУ «НЦРМ АМН України», заслужений лікар України, д-р мед. наук, професор Є.І. Степанова:

4.7.1. У аптеці велика кількість різних вітамінних препаратів. Які саме вітамінні препарати та харчові добавки експерти рекомендують до вживання жителям потерпілих регіонів (дітям, зокрема)? (48)

*Відповідь.

У дитячій клініці Державної установи „Науковий центр радіаційної медицини АМН України” для комплексного лікування хвороб різних органів та систем у дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, широко застосовуються вітаміни. При цьому спостерігається поліпшення показників крові, імунітету, підвищуються адаптаційні спроможності дитячого організму, скорочуються строки одужання. У дітей віком понад 14 років добрий ефект ми спостерігали при використанні вітчизняних вітамінних препаратів („Квадевіт”, „Декамевіт”, „Мультивітамінний комплекс”). Серед імпортних вітамінних препаратів у нашій клініці як у дітей старшого, так і молодшого шкільного віку використовуються „Мультивітамол Др. ТАЙСС”, „Піковит”, „Мультітабс” та інші, які також надають гарний терапевтичний ефект.

Дуже важливо вітамінні препарати застосовувати з профілактичною метою у осінньо-зимовий та весняний сезони, особливо у дітей, які мешкають на радіоактивно забруднених територіях. Це сприяє зміцненню імунітету, зменшенню частоти застудних захворювань та загострень хронічних осередків інфекції. Як і будь-які інші лікарські засоби, вітаміни треба приймати, не перевищуючи рекомендованих доз і термінів вживання. (Степанова Є.І.)

4.7.2. Чи існують нові розробки медичних препаратів (вітаміни, біодобавки, імуностимулятори) для підтримки здоров’я та укріплення імунітету людей, які проживають в зоні посиленого радіаційного контролю? (45)

*Відповідь.

У дитячій клініці Державної установи „Науковий центр радіаційної медицини АМН України” для комплексного лікування хвороб різних органів та систем у дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, широко застосовуються вітаміни. При цьому спостерігається поліпшення показників крові, імунітету, підвищуються адаптаційні спроможності дитячого організму, скорочуються строки одужання. У дітей віком понад 14 років добрий ефект ми спостерігали при використанні вітчизняних вітамінних препаратів („Квадевіт”, „Декамевіт”, „Мультивітамінний комплекс”). Серед імпортних вітамінних препаратів у нашій клініці як у дітей старшого, так і молодшого шкільного віку використовуються „Мультивітамол Др. ТАЙСС”, „Піковит”, „Мультітабс” та інші, які також надають гарний терапевтичний ефект.

Дуже важливо вітамінні препарати застосовувати з профілактичною метою у осінньо-зимовий та весняний сезони, особливо у дітей, які мешкають на радіоактивно забруднених територіях. Це сприяє зміцненню імунітету, зменшенню частоти застудних захворювань та загострень хронічних осередків інфекції. Як і будь-які інші лікарські засоби, вітаміни треба приймати, не перевищуючи рекомендованих доз і термінів вживання

(Степанова Є.І.)

4.8. Народження дитини жінкою, яка перенесла операцію по видаленню щитовидної залози

На питання відповідає завідуюча акушерським відділенням екстагенітальної патології вагітних та постнатальної реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України; доктор медичних наук, старший науковий співробітник Давидова Ю.В

4.8.1. Розкажіть, будь-ласка, які зараз існують погляди на народження дитини жінкою, яка перенесла операцію по видаленню щитовидної залози? Харламов Євгеній. (54).

*Відповідь.

На сьогоднішній день існують такі тенденції :

Якщо щитовидна залоза видалена внаслідок доброякісного захворювання – дифузний токсичний зоб або багатовузловий зоб – після 6 місяців від операції та досягнення еутиреоїдного стану (нормалізація рівнів тиреотропного гормону за рахунок прийому замісно гормональної терапії левотироксином 0,5-4,0 мМОд/л); рекомендується дородове консультування та підготовка до настання вагітності, яка включає обстеження рівнів стероїдних (статевих гормонів), рівню ТТГ, застосування вітамінно-мінеральних комплексів, фолієвої кислоти, діагностика та лікування інфекцій, які можуть ускладнити настання та перебіг вагіності, психологічну підготовку та ін.

Якщо ЩЗ видалена внаслідок онкологічного захворювання, планування вагітності можливо за таких умов: пухлина – папіллярна високодифференційована карцинома, стадія І, клінічна група – ІІІ, проведено

радіойодсканування – немає ознак рецидивів, жінка отримує супресивну терапію левотироксином, після останнього курсу радіойодтерапії пройшло 6-9 місяців.

Дородове консультування, підготовка до вагітності, консультативний нагляд та розродження має проводиться в медичних установах рівню акредитації (максимальний досвід мають спеціалісти ДУ “Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України” та Інститут ендокринології та обміну речовин АМН України). (Давидова Ю.В.)

4.8.2. Добридень, прошу вказати де можна отримати кваліфіковану допомогу чи консультацію жінці, яка має видалену щитовидну залозу, і планує вагітність? (55).

*Відповідь.

Кваліфіковану допомогу та консультацію жінок після хірургічного

лікування щитовидної залози, які планують вагітність можливо отримати в ДУ “Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН Украіни” (Київ, вул. Мануїльського 8, тел.+44 4838067, жіноча консультація 044 4836243, fax 044 4838026, ipag@ukr.net, Давидова Юлія Володимирівна).

(Давидова Ю.В.)

4.8.3. Чи є певні бажані способи родорозрішення для жінок з видаленою щитовидною залозою? Заздалегідь вдячна за відповідь. (56).

*Відповідь.

Для жінок, оперованих з приводу раку щитовидної залози або доброякісних захворювань щитовидної залози, передбачається розродження згідно з акушерською ситуацією, показання для оперативного розродження (кесарів розтин) – лише за акушерськими показаннями (передлежання плаценти, клінічно-звужений таз, великий плід при сідничному передлежанні та інші).

(Давидова Ю.В.)

4.8.4. Чи може годувати груддю жінка після резекції щитовидки та перенесеної радіойодотерапії? Дуже важлива Ваша відповідь! (53).

*Відповідь.

Жінки після тиреоїдектомії та перенесеної радіойодтерапії можуть годувати груддю, якщо пройшло 3-5 років після комбінованого лікування раку щитовидної залози, пухлина була високодифференційована, немає рецидивів захворювання, доза левотироксину не перевищу 175 мкг/добу.

(Давидова Ю.В.)

Vkontakte Facebook Twitter